Het voortraject van het uiterst controversiële Leidse Lead-project nadert de eindfase. Bouwwethouder Fleur Spijker (D66) heeft een nieuwe inspraakperiode aangekondigd voor de beoogde torenflats langs de Willem de Zwijgerlaan (Leidsch Dagblad 16-12-2020). Het college van B&W Leiden legt nu de documenten met betrekking tot het torenproject Lead ter inzage. De komende zes weken, van 18 december 2020 tot en met 28 januari 2021, kan men ze bestuderen en een officiële reactie (zienswijze) op het plan geven. Zienswijzen geven een belangrijk signaal af aan het gemeentebestuur. Op basis daarvan kan het plan nog worden bijgesteld.

Buurtbewoners kondigden aan opnieuw stappen te ondernemen en hopen op bijval van wijkverenigingen en Leidenaren die het torenflatplan ook te gortig vinden. Hoewel iedereen ervan doordrongen is dat er in Leiden gebouwd moet en zal worden en niemand daartegen is, zijn met name de extremen van dit bouwplan reden voor fel protest. Omwonenden roepen in hun laatste nieuwsbrief dan ook op om een zienswijze in te dienen en zo de schaar in het ontwerp Lead te zetten.

De drie flatgebouwen van de Rotterdamse firma Red Company die aan de rand van Nieuw Leyden moeten gaan verrijzen, lopen in hoogte op van 65, via 85, naar 115 meter. Dat is ongekend hoog voor de stad Leiden en ongewenst in de wijk, mede omdat de ontsluiting niet ideaal is en door autoluwe straten loopt. Het aantal verkeersbewegingen gaat enorm omhoog door de komst van 580 appartementen en 600 m2 bedrijfsruimte.

De coalitiepartijen zijn onverminderd enthousiast en hebben ook haast; het plan lijkt een snelle oplossing voor de woningnood. Er klinken echter meerdere geluiden tegen het prestigieuze en omvangrijke bouwplan. Begrijpelijk: de leefbaarheid in de omliggende wijk gaat door de komst van Lead aantoonbaar omlaag naar matig; de omgeving wordt onevenredig belast als er op zo’n relatief klein oppervlak zoveel woningen bijkomen.

Een verdere opsomming van gehoorde argumenten:

De hoogte van de torens wordt beschouwd als niet passend bij het stadsbeeld van de historische stad Leiden en de directe omgeving in Leiden-Noord, waar nu vooral een combinatie van gematigde hoogbouw en laagbouw te vinden is. Hoogte en volume van het complex druisen in tegen bekende kaders en regelingen, eerder gemaakte afspraken en gedane toezeggingen. Tijdens het geflopte participatietraject kon daar niet over gediscussieerd worden.

Beton en hoogbouw zijn per definitie niet duurzaam. Volgens het advies van de Milieuraad Leiden moet de gemeente terughoudend zijn met bouwen boven de 70 meter. Voorts verdwijnt een flinke strook groene gemeentegrond en worden oude, waardevolle bomen gekapt. De Drakentuin, een geliefde ontmoetingsplek in de wijk, sneeuwt onder.

De betaalbaarheid van de meeste woningen zal hoogstwaarschijnlijk te wensen over laten; Leiden zit niet te wachten op appartementen met privé-zwembaden. De sociale component (slechts 25%) is te laag en te kort gegarandeerd (slechts 20 jaar). Voor de SP is het onbegrijpelijk hoe de belangen van de projectontwikkelaar boven die van de Leidse burgers worden gesteld.

De ligging van een hoogbouwproject dient gerelateerd te zijn aan een OV-knooppunt, maar dát is het KPN-Monuta-gebied nou niet echt te noemen. De woonfunctie langs de steeds drukkere Willem de Zwijgerlaan (Ring Noord) is volgens Milieudefensie Leiden überhaupt bedenkelijk, vanwege uitlaatgassen en fijnstof. Het terugdringen van autogebruik is een trend, maar bij Lead worden wel heel weinig parkeerplaatsen (namelijk slechts 347) gerealiseerd voor het grote aantal huishoudens dat er komt. Het niet afgeven van een parkeervergunning gaat vermoedelijk in de praktijk niet genoeg helpen om parkeeroverlast (door bewoners, bezoek en bezorgers) te voorkomen.

Kortom, er is voor velen aanleiding genoeg om een kritische blik te werpen op dit woontorenplan, al dan niet met behulp van advies van hun rechtsbijstandsverzekering. Ook StopLead en Zorgen om Lead beloven met tips en een voorbeeldbrief te komen.

Via de toegepaste ‘coördinatieregeling’ worden het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunningen en het zogeheten ontwerpbesluit hogere waarden tegelijkertijd behandeld. De zienswijze kan schriftelijk, online en mondeling worden ingediend. Online zijn de stukken te bekijken en kan een zienswijze worden ingediend via de website van de gemeente:

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/lead/

Op afspraak kan de informatie ook worden ingezien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden. U kunt voor een afspraak bellen naar 14 071.

Geef een reactie

Post Navigation