Zorgen om Lead en StopLead hebben hun mening duidelijk gemaakt: WEL bouwen op de KPN-Monutalocatie, maar NIET zó hoog, breed en massaal als het torenflatproject LEAD. Zij roepen nu eenieder die de komst van deze woontorens in wijk/stad ook niet wenselijk vindt op om een zienswijze naar de gemeente te sturen. Hoe pakt u dat aan? Volg het stappenplan:

HOE SCHRIJF IK MIJN ZIENSWIJZE?

Stap 1. Bekijk op www.leiden.nl/lead de documenten die tot uiterlijk 28 januari 2021 ter inzage liggen (of maak een afspraak op het Stadskantoor aan de Bargelaan via tel. 14 071).

Stap 2. Denk na over 1) de punten waarmee u het niet eens bent, 2) uw motivering en 3) het eventuele alternatief. Meer informatie over de standpunten van StopLead en Zorgen om Lead vindt u op: leiden-noord.nl/tag/lead, www.nieuwleyden.net en op twitter.com/stop_lead. Voorbeelden zijn:

o hoogte
o omvang/volume
o ontsluiting door de wijk
o parkeernorm
o verkeersproblematiek
o te verwachten problemen bij fiets- en wandelpaden
o schaduw-, geluid- of windhinder
o verlies van privacy en/of uitzicht
o bouwlocatie
o zichtlijnen vanuit de stad
o stadsaanzicht
o verlies van strook groene gemeentegrond
o aantasting van de Drakentuin
o verlies van oude, waardevolle bomen en van bomen aan de zijde van Nieuw Leyden
o milieu- en ecologische gevolgen
o duurzaamheid
o stikstof
o fijnstof
o afwijking van het Wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord
o afwijking van de Hoogbouwvisie (en onvoldoende motivatie daarvoor)
o afwijking van het bestemmingsplan
o tegenstrijdigheden met ander vigerend beleid
o impact/overlast/belasting/leefbaarheid (onaanvaardbare negatieve invloed)
o (on-)veiligheid
o brandveiligheid
o ontbreken van alternatieven
o verloop van de participatie
o (on-)behoorlijk bestuur
o bouw niet passend bij de wijk/buurt/omgeving/Leiden
o stedelijke wand
o hoeveelheid woningen
o verhouding sociale woningbouw/starterswoningen
o type woningen
o welstand
o fouten in de documenten die ter inzage liggen
o ontbrekend, onvoldoende of onjuist uitgevoerd (voor-)onderzoek, procedurefouten
o waardevermindering van uw woning o enzovoort.

Stap 3. Schrijf en stuur binnen de aangegeven termijn (in dit geval vóór 28 januari 2021) een brief waarin u (ongelimiteerd) de punten naar voren brengt die voor u belangrijk zijn. U kunt hiervoor desgewenst de argumenten van hierboven en de opzet voor een zienswijze hieronder gebruiken.

De zienswijze is persoonlijk, dus schrijf uw eigen tekst. In de zienswijze maakt u duidelijk wie u bent en wat uw belang is (bijvoorbeeld: u woont ernaast, bent wijkbewoner, een inwoner van Leiden, ondernemer enz.). Een zienswijze is verder vormvrij. U kunt het dus aanpakken zoals u wilt.

Stap 4. Belangrijk: Vermeld in uw brief het juiste zaaknummer.

Door Red Company Rotterdam, de initiatiefnemer van het bouwplan, is het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan ingediend, samen met de aanvraag van het bijbehorende ontwerp omgevingsvergunningen, het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder en het Ontwerp omgevingsvergunning nieuwbouw KPN-schakelstation. Het is vrij uitzonderlijk dat dit allemaal tegelijk opgaat, maar via de zogeheten coördinatieregeling is dit mogelijk. U reageert op alle ontwerpbesluiten tegelijk onder vermelding van: zaaknummer Z/20/1557527 en ‘zienswijze ontwerpbesluiten LEAD’.

Stap 4. Dien uw zienswijze in. Dat kan mondeling op afspraak, schriftelijk (richt uw post dan aan de Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden) of digitaal via:

  1. https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_zienswijze_bestemmingsplan_inwoners/new
  2. https:// gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/lead/
  3. www.leiden.nl/lead

Er zit een limiet aan het aantal MB dat u kunt opladen (20 MB). Grotere bestanden en/of andere documenten die van toepassing zijn en die uw zienswijze onderbouwen kunt u toevoegen als bijlage.

Onderaan deze pagina treft u een lege voorbeeldbrief voor een zienswijze. De rode onderdelen van dit “sjabloon” kunt u desgewenst aanvullen en aanpassen.

Wijkvereniging Groenoord-Noord is met een standaardzienswijze gekomen, die u kunt overnemen of ter inspiratie kunt gebruiken (aanpassen door te schrappen, aan te vullen of wat anders te verwoorden).

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Schakel hem in. Uw verzekeraar kan u adviseren en helpen bij het schrijven of die taak zelfs geheel/gedeeltelijk overnemen. De inhoud van uw zienswijze vormt de basis voor latere juridische procedures (als u dat mocht overwegen). Een zienswijze kan ook ingediend worden zonder dat u hierna verdere stappen overweegt!

Stoplead en Zorgen om Lead hopen dat er veel verschillende zienswijzen met veel verschillende argumenten erin worden ingeleverd. Het kost misschien wat moeite, maar het is in deze fase nog steeds heel belangrijk om het stadsbestuur te laten weten hoe kritisch er over dit project gedacht wordt.

Voor vragen mailt u naar: stopleadleiden@gmail.com

VOORBEELDBRIEF ZIENSWIJZE

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Aan:

College van Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Leiden

o.v.v. Inspraak

Postbus 9100

2300 PC Leiden

Betreft: Zienswijze op planinitiatief LEAD, met zaaknummer Z/20/1557527, te weten:

-Ontwerpbestemmingsplan LEAD (NL.IMRO.0546.BP00165-0201);
-Ontwerpomgevingsvergunning planinitiatief LEAD + bijlagen Z/20/1603194/5102509 OLO;
-Ontwerpomgevingsvergunning nieuwbouw KPN-schakelstation + bijlagen Z/20/1603191/5102595 OLO;
-Ontwerpbesluit hogere waarden D2020-071358

Leiden, [datum]

Geacht Dagelijks Bestuur,

Hierbij dient ondergetekende [zijn/haar] zienswijze in naar aanleiding van Project Lead – nieuwbouw 580 appartementen/640 m2 bedrijfsruimte, het kappen van 33 bomen en aanleggen van een inrit, vastgesteld op 15-12-2020 en ter inzage gelegd van 18-12-2020 tot en met 28-01-2021. Deze zienswijze heeft betrekking op de locatie Willem de Zwijgerlaan – Naast sectie K5009 gaat het om sectie K7219, K7218 en een deel van K7247.

Ik ben [naam] en mijn belang is: [belang: direct omwonende/wijkbewoner, inwoner van Leiden enz.]

Mijn [bezwaar/bezwaren] en bijbehorende motivatie hiervoor [luidt/luiden] als volgt:

Ten eerste …

Ten tweede…

Ten derde… enz. [al uw persoonlijke gronden van bezwaar + motivering + eventueel een alternatief]

Ik verzoek u om met mijn zienswijze rekening te houden bij de definitieve vaststelling van bouwproject Lead.

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

[Handtekening]

[Naam]

Geef een reactie

Post Navigation