Op 20 april 2020 is door Red Company, de initiatiefnemer van het bouwplan LEAD, een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan voor de KPN-Monutalocatie ingediend, samen met de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van ca. 580 appartementen, het kappen van 33 bomen en aanleggen van een inrit. Het is vrij uitzonderlijk dat dit tegelijk opgaat, maar via de zogeheten “coördinatieregeling” is dit mogelijk.

Over LEAD (“een van de meest omstreden bouwplannen van Leiden”) verscheen donderdag 7 mei j.l. een artikel in het Leidsch Dagblad: https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200507_30224897/kritiek-op-leidse-bouwproject-lead-verschuift-richting-gemeente

U kunt op het voorgenomen bouwplan reageren door uw persoonlijke zienswijze erover in te dienen bij de gemeente, vanaf het moment dat alle documenten ter inzage liggen. Dit wordt o.a. aangekondigd in de stadskrant en de staatscourant. Direct omwonenden ontvangen ook een bewonersbrief van de gemeente. Daarna heeft u maximaal zes weken de tijd om te reageren.

Het is in deze fase erg belangrijk om het college van B&W en de gemeenteraad te laten weten hoe buurtbewoners over het project denken. Bovendien: alléén als u zo’n zienswijze heeft aangeleverd, kunt u op een later moment eventueel nog verder bezwaar maken. Uw zienswijze vormt namelijk de basis voor verdere juridische procedures.

Wilt u uw mening gaan geven en/of weten hoe het zit met het ontwerp? Bestudeert u dan alvast de bij de aanvraag van de omgevingsvergunning ingediende stukken via deze link: https://vergunningen.leiden.nl/ldn.dll?appname=Ldn&prgname=Ldn&ARGUMENTS=-A03info,-A2020201287,-A20200504124606,-A Denk na over de punten waarmee u het niet eens bent en uw bijbehorende motivering.

In een later stadium komt meer informatie over de herziening van het bestemmingsplan. Die wijziging is nodig om op de locatie een woonfunctie mogelijk te maken in drie torens van 65, 85 en 115 meter hoog. De huidige bestemming van het perceel betreft namelijk nutsvoorzieningen en sport/recreatie. Ook wijkt het bouwplan af van de gangbare hoogbouwvisie van Leiden alsmede van het Wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Uw verzekeraar kan u adviseren en helpen bij alle stappen.

De organisatoren van Ons Wijkfeest hebben een alternatieve Koningsdag georganiseerd voor de wijk Nieuw & Noord (Nieuw Leyden, Groenoord- Zuid en Noorderkwartier-West).

Ze hebben wat leuke, veilige activiteiten bedacht voor jong en oud, met 1,5 meter afstand, die vanaf balkon of tuin zijn uit te voeren en die voor (gezinnen met) kinderen tot 11 jaar ook in de wijk plaatsvinden.

10:00 uur Meedoen aan Nationale Aubade.

Vanuit deuropeningen en balkons zingen of spelen we het Wilhelmus met het Koninklijk Concertgebouworkest. #Wilhelmus2020. Ook de Oranjevereniging Leiden rekent voor deze actie op alle Leidenaren en verspreidde alvast de tekst, zodat je thuis kunt oefenen.

11.00 – 16.00 uur Stoepkrijt-challenge en een speurtocht in de wijk

Maak een stoepkrijttekening voor de koning voor je deur of op de stoep. Stoepkrijt kan (zolang de voorraad strekt) op Slachthuislaan 24 worden opgehaald. Er is een mooie prijs beschikbaar voor de winnaar. Mogelijk wordt een drone ingezet om de tekeningen vanuit de lucht te bekijken en te filmen…

Ga op speurtocht door de wijk en doe allerlei opdrachten.
Start- en eindpunt is – hoe kan het ook anders – de (picknicktafel bij) de Nieuwe Koningstraat. Meedoen kan met het gezin (houd afstand!) of in groepjes van 2 personen. De speurtocht is leuk voor iedereen, maar vooral voor kinderen tot 11 jaar.

11.00-16.00 uur Digitale vrijmarkt

Online verkoop vanuit de wijk op Marktplaats (voor een zakcentje of een goed doel): https://www.marktplaats.nl/m/vrijmarktplaats/… Natuurlijk kun je een afbeelding van je kleedje met spullen ook plaatsen op de Facebookpagina Nieuw Leyden: https://www.facebook.com/groups/nieuwleyden/

16.00 uur Nationale Toost.

De Nationale Toost wordt in heel Nederland tegelijkertijd uitgebracht door iedereen – op de gezondheid van iedereen. In huis, op de gang of overloop, op het balkon of dakterras, in je voor- of achtertuin, op je dak, je balkon of je terras… het maakt niet uit … Hef het glas! Zie ook: http://www.nationaletoost.nl.

Met de “Nieuw Noord Maakt er wat van Spotify playlist” – kun je uit je dak gaan op je dak! Laat overal muziek klinken!

Zullen we de wijk ook leuk rood-wit-blauw-oranje kleuren?! Versier je huis, tuin of balkon, hang de vlag uit enz.

Nieuw & Noord maakt er wat van!


This image has an empty alt attribute; its file name is FB_IMG_1585598831314-300x300.jpg

Door het hele land staan duizenden beren voor de ramen, zodat kinderen knuffels kunnen zoeken als ze even buitenspelen of een wandelingetje maken in gezinsverband. De “berenjacht” zorgt voor wat afleiding in deze tijd, waarin Corona de dag beheerst. Op een spaarkaart kunnen de kinderen aangeven hoeveel er gevonden zijn. Op diverse plekken in Nieuw Leyden zijn al beren gespot, o.a. aan de Driemanschapskade, de Ampèrestraat (foto) en de Wattstraat. Doet u ook mee aan deze sympathieke actie? Meer informatie: nos

Coronamaatregelen verhinderen de werkzaamheden aan het Koningspark niet. De aanleg zorgt tijdelijk wel voor extra verkeersdrukte in de Nieuwe Koningsstraat (zie foto). Laten we hopen dat we snel van het parkje kunnen genieten. Vooralsnog geldt: ga zo min mogelijk naar buiten. Naar buiten gaan voor een frisse neus of de hond uitlaten mag, maar houd afstand van elkaar.

Noteer in uw agenda: woensdag 25 maart 2020 vindt de Algemene Ledenvergadering voor de combi-wijkvereniging Nieuw & Noord plaats. Dit is dus bedoeld voor iedereen die in Groenoord-Zuid, Nieuw Leyden en Noorderkwartier-West woont. Locatie: Meet en Greet in de Hansenstraat. Tijd: 20.15 – 22.00 uur.

Wat wordt er o.a. besproken?

Projectontwikkeling in/rond de wijk, groen in de wijk, Ons Wijkfeest, hoe verder met een vereniging voor drie deelwijken.

Praat en denk mee over uw leefomgeving!

De ontwikkelingen rondom het bouwproject LEAD gaan na meer dan een jaar stilte heel snel. Op 19 februari heeft het College een Koop- en Ontwikkelovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Hierin is afgesproken dat de gemeente (onder voorwaarden) grond aan de ontwikkelaar verkoopt voor de bouw van de 3 woontorens van LEAD.

Een belangrijke voorwaarde is dat een wijziging van het bestemmingsplan wordt goedgekeurd. In het bestemmingsplan staat o.a. waar gebouwd mag worden en voor welke functies de gebouwen mogen worden gebruikt. Grote delen van het gebied waar LEAD zal worden gebouwd zijn nu bestemd voor NUTS voorzieningen en sport en recreatie (zie uitsnede onder dit bericht, Bron Planviewer.nl).

De ontwikkelaar heeft samen met de gemeente Leiden een bestemmingsplanwijzigingsdocument opgesteld. Tegen deze wijziging van het bestemmingsplan kunt u nog bezwaar maken!

Gronden van bezwaar kunnen onder meer zijn

 • Aantasting van uw woon- en leefklimaat vanwege bv toename van verkeer en/of geluidsoverlast
 • Onaanvaardbare parkeerhinder doordat er te weinig parkeerplaatsen worden gerealiseerd
 • Onaanvaardbare schaduwhinder en/of verlies van uitzicht als gevolg van de beoogde hoogte van de torens
 • Onaanvaardbare milieu- en ecologische gevolgen
 • Waardevermindering van uw woning
 • Onvoldoende of onjuist uitgevoerd vooronderzoek (bv op het gebied van verkeer en parkeren)
 • Strijdigheid met vigerend beleid
 • Onzorgvuldige voorbereiding (zorgvuldigheidsbeginsel: zorgvuldig voeren van de procedure, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, correcte behandeling burger)
 • Onvoldoende onderbouwing van de noodzaak voor de ontwikkeling in de voorgestelde vorm en omvang (motiveringsbeginsel)
 • Verkeerde verwachtingen opgewerkt bij burgers (zekerheidsbeginsel)

Als er geen bezwaren worden gemaakt, zal naar verwachting aan het eind van het jaar gestart worden met de verkoopprocedure. Als u het niet eens bent met de komst van de LEAD-torens, moet u dus van u laten horen.

Belangrijk om te weten

 • De procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt in april 2020 gestart. Gedurende een periode van 6 weken kunnen de voorgestelde wijzigingen worden ingezien.
 • Wilt u bezwaar maken tegen de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan? Dan dient u in de periode van 6 weken een ‘zienswijze’ te sturen aan de gemeenteraad. In de ‘zienswijze‘ geef u aan met welke punten u het in de voorgestelde wijziging niet eens bent en waarom. Doet u dit niet, dan kunt u uiteindelijk geen bezwaar meer indienen. Klik hier voor een voorbeeldbrief voor het indienen van een zienswijze.
 • Na de periode van 6 weken moet de Gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Bij de besluitvorming worden de ingediende ‘zienswijzen’ meegenomen.
 • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad tot wijziging van het bestemmingsplan? Dan kunt u als u in een eerder stadium een ‘zienswijze’ heeft ingediend ook nog in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitsnede van het geldende bestemmingsplan

Meer informatie?

Overzicht laatste informatie Leiden Noord over LEAD

Overzicht laatste informatie Nieuw Leyden over LEAD

Informatie over wonen en bouwen in Leiden

Informatie Rijksoverheid Bezwaar maken tegen Bestemmingsplan

Informatie Kenniscentrum Infomil Procedure Bestemmingsplan

Informatie in Beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Bron: website Leiden-Noord.nl

De werkzaamheden aan het Koningsparkje in Nieuw Leyden zijn begonnen. Hier hebben omwonenden zo’n tien jaar op moeten wachten. Afgelopen najaar werd de aanleg wederom uitgesteld, tot terechte frustratie van enkele naaste bewoners. Nu is de grond omgeploegd en zijn er alvast tijdelijk hekken geplaatst. Het plan lijkt dit voorjaar dus eindelijk gerealiseerd te worden.

Het belooft een mooie plek te worden om te spelen en te recreëren! Over de fikse toename van verkeer door de ontsluiting van de drie LEAD-torens maakt men zich nog wel zorgen. Die route voert langs de Pasteurstraat, Schapenwei en de Nieuwe Koningstraat en dus pal langs het park. Dat is op zijn minst een vreemde combinatie te noemen.

Ook is deze week gebleken dat de afvalcontainers van de 580 woningen van LEAD deels op het grasveld van het Koningsparkje naast Skyline Next komen te staan. Naast zorgen over de veiligheid voor de spelende kinderen zijn er dus ook zorgen om slingerend afval, geluidsoverlast en stank.

Omdat de aanleg van het park zo lang op zich liet wachten, namen enkele buren het initiatief om op de locatie alvast wat extra groen aan te brengen in houten bakken. Vandaag werden door deze enthousiastelingen de handen weer uit de mouwen gestoken. De mooie bakken met bloemen, planten en kruiden blijven bestaan en zijn opgenomen in het ontwerp. Wil je meehelpen? Geef het door aan Maria Bruning.

Meer informatie over het ontwerp: http://leiden-noord.nl/nieuw-ontwerp-koningspark-in-nieuw-leyden/

Als je straks Nieuwleyden uit wil rijden zou je wel eens protesterende boeren tegen kunnen komen. Rond 08.00 hielden boeren het kruispunt korte tijd bezet. Gelukkig heeft de bezetting niet lang geduurd. De politie greep in.

Vanaf 07.30 was er een stoet toeterende vrachtwagens en tractoren richting Den Haag, dat duurde alles bij elkaar een half uur. Inmiddels is het weer rustig.

Wie vanuit Nieuw Leyden in de richting van het Leidse centrum fietst, heeft er een optie bij. Precies tussen de Haarlemmerweg en het kleine houten bruggetje bij het Huigpark, náást de grote energiecentrale van Uniper, is sinds vrijdag een nieuwe doorsteek gekomen over het water van de Maresingel.

De bestaande brede dam aldaar is voor een deel omgetoverd tot een strak asfaltpad. Voor de inwoners die Leiden echt goed kennen: de nieuwe tweewielerstrook verbindt de Driemanschapskade met het Papegaaisbolwerk. De doorgang tussen singel en Energiepark wordt in de nachtelijke uren afgesloten. Maar als in de toekomst de daklozenopvang verhuist, blijft het hek dag en nacht open.

bron: Leidsch Dagblad