In de nieuwe Leidse wijk Nieuw Leyden heeft 24H twee woningen ontworpen. Om de toetreding van daglicht te verbeteren zijn beide woningen voorzien van een ‘canyon’.De hoge dichtheid van het stedenbouwkundig plan voor Nieuw Leyden resulteert in smalle straten en een rug-aan-rug principe voor de woningen. Om deze reden heeft 24H de daglichttoetreding tot de kern gemaakt van de door haar ontworpen woningen. In beide woningen heeft het architecten een canyon geïntroduceerd die de middagzon tot diep in de woning laat doordringen.De canyon creëert de afzonderlijke ruimten binnen de woning en is hierdoor volgens 24H in elke ruimte aanwezig. De wand van de canyon wisselt van een gesloten structuur naar semi-transparant. Read More →

De SEV, het ministerie van VROM en Nieuw Leyden organiseren op 5 oktober het symposium ‘Geef Zelfbouw Ruimte’ in het 50 kV station in Leiden. Tijdens het symposium behandelt de SEV haar bevindingen rondom particulier opdrachtgeverschap.

De SEV heeft 10 jaar experimenteren gedaan met (collectief) particulier en medeopdrachtgeverschap. Aan de hand van hun onderzoek geven ze antwoord op vragen als: levert zelf bouwen wat op? Welke dilemma’s zijn er, welke afwegingen maken partijen en hoe kunnen partijen zelfbouw stimuleren?

Als voorbeeld dient het project Nieuw Leyden. Deze laat zien hoe het is om te wonen in compact stedelijk gebied dat gebouwd is met particulier en mede opdrachtgeverschap. Ook staat, volgens de SEV, Nieuw Leyden model voor een nieuwe vorm van stedelijk wonen.

Het ministerie van VROM stimuleert zelfbouw en heeft daarvoor onlangs, samen met de VNG, het Expertteam Eigenbouw gelanceerd. Deze experts worden door gemeenten ingezet bij de start van projecten. Zij hebben kennis van grondverwerving, exploitatieplannen, uitgifte van bouwkavels maar ook van innovatieve projecten met collectief en duurzaam bouwen.

via Symposium ‘Geef Zelfbouw Ruimte’ – architectenweb.nl.

Algelopen zondag 2 mei hebben dieven kans gezien een aanzienlijke hoeveelheid kabels te stelen van het bouwterrein. De diefstal heeft vermoedelijk rond 03.00 plaats gevonden. Mensen die iets gezien hebben worden verzocht om dit door te geven aan de bouwplaatsopzichter Peter Koper (06-18220216) en/of de politie Leiden.

Eind februari zijn er door de PVDA in het college van B&W van Leiden een drietal vragen gesteld over het particulier ondernemerschap in Nieuw Leyden. 16 maart zijn de antwoorden gekomen. De antwoorden staan onderaan dit bericht.

(ingekomen 26 februari 2010)

In September 2006 heeft de PvdA in de commissie Ruimte en Bereikbaarheid een rondvraag gesteld over de ontwikkelingen van de bouwlocatie Nieuw Leyden. Het ging hier met name over het particuliere opdrachtgeverschap. Vooral bij de start van de bouw van de eerste kavels particulier opdrachtgeverschap zijn er veel zaken misgelopen waaronder;

– een te rooskleurige kostprijs voor de bouw van de huizen;
– weinig begeleiding van het projectbureau;
– en het bouwen van de gezamenlijke garage.

Naar aanleiding van die vragen is toegezegd dat bij de afronding van dit project een uitgebreide rapportage komt waarin leerpunten worden aangegeven voor vergelijkbare nieuwe projecten particulier opdrachtgeverschap.

De afgelopen periode hebben wij tijdens het bezoeken van Leiden Noord geconstateerd dat de pioniers van de eerste kavels er nu wel wonen maar vergeleken met de latere bouwkavels van het particuliere opdrachtgeverschap veel kastanjes uit het vuur hebben gehaald. Dit vooral met verhoogde (im)materiële kosten. Op de lange termijn agenda van de commissie Ruimte en Bereikbaarheid is echter de evaluatie van Nieuw Leyden verdwenen!

Daarom wil de PvdA de volgende schriftelijke vragen stellen op grond van art. 45 van het Reglement van Orde.

Antwoord van Burgemeester en Wethouders

(ingezonden 16 maart 2010)

1. Is het college van plan om een evaluatie particulier opdrachtgeverschap Nieuw Leyden alsnog te bespreken in de raad op korte termijn?

Door Nieuw Leyden Beheer BV is aan een extern bureau opgedragen een evaluatie te geven van het project particulier opdrachtgeverschap binnen de bouwlocatie Nieuw Leyden. Helaas is gebleken dat het geselecteerde bureau niet aan de gewekte verwachtingen kon voldoen, zodat de procedure in gang moest worden gezet om tot selectie van een nieuw bureau te komen.

De te maken evaluatie zal over alle bouwfasen van het particulier opdrachtgeverschap gaan en zal inhoudelijk alle aspecten van het particulier opdrachtgeverschap betreffen.

De verwachting is dat deze evaluatie vierde kwartaal 2010 gereed zal zijn.

Eind vierde kwartaal is tevens een symposium gepland. De evaluatie maakt hiervan o.m. deel uit. Wij zullen t.z.t. de evaluatie ter bespreking in de raad aanbieden.

2. Is in de evaluatie onder andere meegenomen;

– de verschillende afspraken over het bouwen van een gezamenlijke garage,
– het verschil in EPC/waarden tussen Portaal en particulier opdrachtgevers, de verschillen in begroting in de eerste folder en de tweede,
– het begeleiden van het project.

De genoemde aspecten zullen in de evaluatie worden meegenomen.

3. Is het college via BV Leyden de pioniers van het particulier opdrachtgeverschap tegemoet gekomen en staat dat in verhouding met de geleden (im)materiële schade.

Het college is de door u als “pioniers” aangeduide particuliere opdrachtgevers niet via de BV Nieuw Leyden tegemoet gekomen en ziet ook geen aanleiding daartoe over te gaan.

Het is zeker dat de eerste fase particulier opdrachtgeverschap als “leer-fase” gefunctioneerd heeft en aanleiding heeft gegeven tot procesverbeteringen waar andere fasen hun voordeel mee hebben gedaan.

Dat betekent niet, dat de eerste-fase-bouwers schade hebben geleden. Er is wellicht sprake geweest van een hogere particuliere immateriële inzet om tot de gewenste woning te komen, uiteindelijk is die wel gerealiseerd. De gerealiseerde woning is de waarde voor hun inzet en geld.

Mede tegen de achtergrond van het algemeen bekende feit dat het bouwen van een eigen woning een complex proces is en er door Nieuw Leyden BV hoge inzet is gepleegd om dit proces te begeleiden en te faciliteren, zien wij niet goed in hoe de door genoemde schade objectie kan worden vastgesteld.

via Gemeente Leiden: Stedelijke ontwikkeling.

Op 2 februari 2010 is er een informatiebijeenkomst over de verkoop van de laatste 45 kavels in Nieuw Leyden. U kunt zich opgeven voor deze avond door een email te sturen naar vraagaan@nieuwleyden.nl. De avond begint om 19.30 uur in het Informatiecentrum Nieuw Leyden.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de medewerkers van Nieuw Leyden de aanwezigen informeren over de prijzen, voorwaarden en het proces van de verkoop. Ook komen alle aspecten van het Particulier Opdrachtgeverschap aan de orde en krijgt men de gelegenheid hierover vragen te stellen.

via Informatieavond 2 februari 2010 – Nieuw Leyden.

Een eigen huis bouwen, een architect in de arm nemen, afspraken maken , tegenslagen incasseren én het resultaat, vormen het traject van mensen, die hun eigen huis laten bouwen, zoals bij voorbeeld in Nieuw Leyden. Op de tentoonstelling 'IK BOUW! In Nieuw Leyden' zijn de ervaringen van deze zelfbouwers en hun architecten te zien in het RAP Architectuurcentrum. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de stedenbouwkundige uitgangspunten van Nieuw Leyden en de initiatieven van woningcorporatie Portaal op het terrein van het op de consument gericht bouwen van huurwoningen. Burgemeester Lenferink zal de tentoonstelling aanstaande dinsdag om 20.00 uur openen.

Op donderdag 19 november, aanvang 20.00 uur, zal Bert van Meggelen een discussie leiden over de relatie particuliere opdrachtgever-architect.

Zie ook dit gezellig filmpje op youtube met oude en nieuwe beelden

via Sleutelstad.nl: ‘IK BOUW! In Nieuw Leyden’ te zien bij RAP.

De toekomstige bewoners van de velden 11, 12 en 13 van het project Nieuw Leyden hebben afgelopen week feestelijk het startsein gegeven voor de bouw van 23 nieuwe zelf ontworpen eengezinswoningen. Onder toeziend oog van aannemersbedrijf G. Bruijnes, directievoerder BTL, projectbureau Nieuw Leyden en de toekomstige bewoners, werd de eerste paal door de bewoners ceremonieel gedoopt. De funderingswerkzaamheden zullen tot medio november duren. Daarna zal de ruw- en afbouw beginnen. Naar verwachting zullen de eerste bewoners nog voor de zomervakantie hun nieuwe woning betrekken. Met de bouw van deze 23 woningen nadert het Project Nieuw Leyden haar voltooiing.

Dit najaar zal in de nieuwe Leidsche wijk ook gestart worden met de aanleg van het park aan de Pasteursstraat en de door de bewoners zelf ontworpen autovrije straatjes. Hiermee wordt de laatste fase ingeluidt van dit project van particulier opdrachtgeverschap langs de Maresingel in Leiden.

Dit keer zijn er maar 6 kavels in verkoop. Maar het zijn wél heel bijzondere kavels! Hoewel de kavels midden in Nieuw Leyden liggen, voeren rust en ruimte hier de boventoon. Zo grenzen de kavels van bouwveld 27 aan een flinke openbare groenstrook langs de nieuwe Driemanschapskade. En de kavels van bouwveld 32 kijken op deze kade uit. U hebt hier geen achterburen, heerlijk rustig! De woningen op deze kavels krijgen geen parkeergarage.

Ooit gedacht aan een driehoekig huis, of een in de breedte gebouwd huis met een flinke voorgevel? Sla dan nu uw slag, want 2 kavels zijn driehoekig: bouwveld 27 kavel 4 en bouwveld 32 kavel 1. Nieuw Leyden biedt u bij het ontwerpen van uw huis veel vrijheid. De welstands-commissie staat buitenspel.

via Veld 27 en 32 in de verkoop – Nieuw Leyden.

Aanstaande zaterdag organiseert het project Nieuw Leyden een Open Dag van 12.00 uur tot 16.00 uur bij het informatiecentrum aan de Maresingel 20a. De dag is bedoeld voor alle (toekomstige) opdrachtgevers van de bouwkavels van het project Nieuw Leyden, omwonenden en geïnteresseerden. Nieuw Leyden is de nieuwe buurt in aanbouw op het voormalige Slachthuisterrein.

Nieuw Leyden wordt een bijzondere buurt vanwege het particuliere opdrachtgeverschap; dit betekent dat de bewoners zelf een architect kiezen, een bouwplan maken en een aannemer selecteren voor het bouwen van hun woningen. De bewoner is dus de ontwikkelaar. Op de Open Dag kunnen de toekomstige bewoners onder andere 'speed-daten' met een drietal architecten naar keuze.

De Open Dag is bedoeld voor de vierde fase in het project. Deze fase telt 61 kavels verspreid over 5 verschillende velden. Iedereen die dat leuk vindt, kan een rondleiding krijgen over de bouwplaats, een kijkje nemen in opengestelde huizen en voor de kinderen is er een workshop 'bouw je eigen droomhuis'.

via Sleutelstad.nl: Open dag bij Nieuw Leyden.