Op 20 april 2020 is door Red Company, de initiatiefnemer van het bouwplan LEAD, een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan voor de KPN-Monutalocatie ingediend, samen met de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van ca. 580 appartementen, het kappen van 33 bomen en aanleggen van een inrit. Het is vrij uitzonderlijk dat dit tegelijk opgaat, maar via de zogeheten “coördinatieregeling” is dit mogelijk.

Over LEAD (“een van de meest omstreden bouwplannen van Leiden”) verscheen donderdag 7 mei j.l. een artikel in het Leidsch Dagblad: https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200507_30224897/kritiek-op-leidse-bouwproject-lead-verschuift-richting-gemeente

U kunt op het voorgenomen bouwplan reageren door uw persoonlijke zienswijze erover in te dienen bij de gemeente, vanaf het moment dat alle documenten ter inzage liggen. Dit wordt o.a. aangekondigd in de stadskrant en de staatscourant. Direct omwonenden ontvangen ook een bewonersbrief van de gemeente. Daarna heeft u maximaal zes weken de tijd om te reageren.

Het is in deze fase erg belangrijk om het college van B&W en de gemeenteraad te laten weten hoe buurtbewoners over het project denken. Bovendien: alléén als u zo’n zienswijze heeft aangeleverd, kunt u op een later moment eventueel nog verder bezwaar maken. Uw zienswijze vormt namelijk de basis voor verdere juridische procedures.

Wilt u uw mening gaan geven en/of weten hoe het zit met het ontwerp? Bestudeert u dan alvast de bij de aanvraag van de omgevingsvergunning ingediende stukken via deze link: https://vergunningen.leiden.nl/ldn.dll?appname=Ldn&prgname=Ldn&ARGUMENTS=-A03info,-A2020201287,-A20200504124606,-A Denk na over de punten waarmee u het niet eens bent en uw bijbehorende motivering.

In een later stadium komt meer informatie over de herziening van het bestemmingsplan. Die wijziging is nodig om op de locatie een woonfunctie mogelijk te maken in drie torens van 65, 85 en 115 meter hoog. De huidige bestemming van het perceel betreft namelijk nutsvoorzieningen en sport/recreatie. Ook wijkt het bouwplan af van de gangbare hoogbouwvisie van Leiden alsmede van het Wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Uw verzekeraar kan u adviseren en helpen bij alle stappen.

Geef een reactie

Post Navigation