De ontwikkelingen rondom het bouwproject LEAD gaan na meer dan een jaar stilte heel snel. Op 19 februari heeft het College een Koop- en Ontwikkelovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Hierin is afgesproken dat de gemeente (onder voorwaarden) grond aan de ontwikkelaar verkoopt voor de bouw van de 3 woontorens van LEAD.

Een belangrijke voorwaarde is dat een wijziging van het bestemmingsplan wordt goedgekeurd. In het bestemmingsplan staat o.a. waar gebouwd mag worden en voor welke functies de gebouwen mogen worden gebruikt. Grote delen van het gebied waar LEAD zal worden gebouwd zijn nu bestemd voor NUTS voorzieningen en sport en recreatie (zie uitsnede onder dit bericht, Bron Planviewer.nl).

De ontwikkelaar heeft samen met de gemeente Leiden een bestemmingsplanwijzigingsdocument opgesteld. Tegen deze wijziging van het bestemmingsplan kunt u nog bezwaar maken!

Gronden van bezwaar kunnen onder meer zijn

 • Aantasting van uw woon- en leefklimaat vanwege bv toename van verkeer en/of geluidsoverlast
 • Onaanvaardbare parkeerhinder doordat er te weinig parkeerplaatsen worden gerealiseerd
 • Onaanvaardbare schaduwhinder en/of verlies van uitzicht als gevolg van de beoogde hoogte van de torens
 • Onaanvaardbare milieu- en ecologische gevolgen
 • Waardevermindering van uw woning
 • Onvoldoende of onjuist uitgevoerd vooronderzoek (bv op het gebied van verkeer en parkeren)
 • Strijdigheid met vigerend beleid
 • Onzorgvuldige voorbereiding (zorgvuldigheidsbeginsel: zorgvuldig voeren van de procedure, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, correcte behandeling burger)
 • Onvoldoende onderbouwing van de noodzaak voor de ontwikkeling in de voorgestelde vorm en omvang (motiveringsbeginsel)
 • Verkeerde verwachtingen opgewerkt bij burgers (zekerheidsbeginsel)

Als er geen bezwaren worden gemaakt, zal naar verwachting aan het eind van het jaar gestart worden met de verkoopprocedure. Als u het niet eens bent met de komst van de LEAD-torens, moet u dus van u laten horen.

Belangrijk om te weten

 • De procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt in april 2020 gestart. Gedurende een periode van 6 weken kunnen de voorgestelde wijzigingen worden ingezien.
 • Wilt u bezwaar maken tegen de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan? Dan dient u in de periode van 6 weken een ‘zienswijze’ te sturen aan de gemeenteraad. In de ‘zienswijze‘ geef u aan met welke punten u het in de voorgestelde wijziging niet eens bent en waarom. Doet u dit niet, dan kunt u uiteindelijk geen bezwaar meer indienen. Klik hier voor een voorbeeldbrief voor het indienen van een zienswijze.
 • Na de periode van 6 weken moet de Gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Bij de besluitvorming worden de ingediende ‘zienswijzen’ meegenomen.
 • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad tot wijziging van het bestemmingsplan? Dan kunt u als u in een eerder stadium een ‘zienswijze’ heeft ingediend ook nog in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitsnede van het geldende bestemmingsplan

Meer informatie?

Overzicht laatste informatie Leiden Noord over LEAD

Overzicht laatste informatie Nieuw Leyden over LEAD

Informatie over wonen en bouwen in Leiden

Informatie Rijksoverheid Bezwaar maken tegen Bestemmingsplan

Informatie Kenniscentrum Infomil Procedure Bestemmingsplan

Informatie in Beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Bron: website Leiden-Noord.nl

De werkzaamheden aan het Koningsparkje in Nieuw Leyden zijn begonnen. Hier hebben omwonenden zo’n tien jaar op moeten wachten. Afgelopen najaar werd de aanleg wederom uitgesteld, tot terechte frustratie van enkele naaste bewoners. Nu is de grond omgeploegd en zijn er alvast tijdelijk hekken geplaatst. Het plan lijkt dit voorjaar dus eindelijk gerealiseerd te worden.

Het belooft een mooie plek te worden om te spelen en te recreëren! Over de fikse toename van verkeer door de ontsluiting van de drie LEAD-torens maakt men zich nog wel zorgen. Die route voert langs de Pasteurstraat, Schapenwei en de Nieuwe Koningstraat en dus pal langs het park. Dat is op zijn minst een vreemde combinatie te noemen.

Ook is deze week gebleken dat de afvalcontainers van de 580 woningen van LEAD deels op het grasveld van het Koningsparkje naast Skyline Next komen te staan. Naast zorgen over de veiligheid voor de spelende kinderen zijn er dus ook zorgen om slingerend afval, geluidsoverlast en stank.

Omdat de aanleg van het park zo lang op zich liet wachten, namen enkele buren het initiatief om op de locatie alvast wat extra groen aan te brengen in houten bakken. Vandaag werden door deze enthousiastelingen de handen weer uit de mouwen gestoken. De mooie bakken met bloemen, planten en kruiden blijven bestaan en zijn opgenomen in het ontwerp. Wil je meehelpen? Geef het door aan Maria Bruning.

Meer informatie over het ontwerp: http://leiden-noord.nl/nieuw-ontwerp-koningspark-in-nieuw-leyden/

Als je straks Nieuwleyden uit wil rijden zou je wel eens protesterende boeren tegen kunnen komen. Rond 08.00 hielden boeren het kruispunt korte tijd bezet. Gelukkig heeft de bezetting niet lang geduurd. De politie greep in.

Vanaf 07.30 was er een stoet toeterende vrachtwagens en tractoren richting Den Haag, dat duurde alles bij elkaar een half uur. Inmiddels is het weer rustig.

Wie vanuit Nieuw Leyden in de richting van het Leidse centrum fietst, heeft er een optie bij. Precies tussen de Haarlemmerweg en het kleine houten bruggetje bij het Huigpark, náást de grote energiecentrale van Uniper, is sinds vrijdag een nieuwe doorsteek gekomen over het water van de Maresingel.

De bestaande brede dam aldaar is voor een deel omgetoverd tot een strak asfaltpad. Voor de inwoners die Leiden echt goed kennen: de nieuwe tweewielerstrook verbindt de Driemanschapskade met het Papegaaisbolwerk. De doorgang tussen singel en Energiepark wordt in de nachtelijke uren afgesloten. Maar als in de toekomst de daklozenopvang verhuist, blijft het hek dag en nacht open.

bron: Leidsch Dagblad

Naar aanleiding van vragen tijdens de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling van 7 februari j.l. heeft de bewonersgroep Zorgen om LEAD een Alternatieve Factsheet en een bijbehorend Werkdocument over het bouwproject LEAD opgesteld.

De punten in dit document zijn de haken en ogen die volgens de bewonersgroep aan het bouwproject LEAD kleven, het werpt een kritische blik op de huidige Nota van Uitgangspunten die voorligt en het is een reactie op de Factsheet die RED Company onlangs op hun website publiceerde. Ook heeft de bewonersgroep desgevraagd globaal nagedacht over “het alternatief” voor LEAD. Het motto is immers: “Niet anti, maar anders.”

De ondertitel van het document “Hoe zit het nu echt?”, is een reactie op de ondertitel van de Factsheet van de projectontwikkelaar waarin wordt gesteld “Hoe zit het nu precies?”. Zij hopen met dit document een tegengeluid te laten horen en hun kant van het verhaal te kunnen vertellen. Het document is ook gedeeld met alle leden van de gemeenteraad van Leiden.

Op donderdag 7 maart staat de volgende vergadering van de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling gepland, waarin LEAD aan de orde komt. Op donderdag 14 maart volgt de Gemeenteraadsvergadering waar LEAD geagendeerd staat.

FactSheet Zorgen om LEAD

Wellicht heeft u al iets opgevangen over het bouwproject LEAD op het KPN-/Monuta-terrein? Een prachtig ontwerp met veel woningen voor de krappe woningmarkt.

Toch is er reden tot zorg. Die zorg betreft onder andere:

 • het extreme volume (550 woningen!)
 • de extreme hoogte van de torens (60, 85 en 115! meter)
 • de enorme impact op de omgeving

Als we niets doen, wordt het plan snel definitief!

Plaatst u ook vraagtekens bij dit project? Kom dan NU in actie!

Graag nodigen we u uit om op zaterdag 2 februari om 13.00 uur voor KPN / Monuta te verzamelen.

Toon uw betrokkenheid en ga in gesprek met uw buurtgenoten en raadsleden.

In deze flyer kunt u zien welke acties u nog meer kunt ondernemen.

Leiden Noord heeft ernstige bezwaren tegen bouwplannen hoge woontorens KPN/Monuta terrein. De projectontwikkelaar RED company heeft in samenwerking met de Gemeente Leiden een plan ontwikkeld voor de bouw van een zeer groot aantal woningen op het KPN/Monuta terrein in de wijk Nieuw Leyden in Leiden Noord. Dit plan, LEAD, omvat de bouw van drie hoge woontorens, oplopend in hoogte tot een wolkenkrabber van 115 meter hoog. Omdat noch de gemeente noch de projectontwikkelaar bereid waren om via een enquête de mening van de bewoners te peilen, hebben inwoners van deze wijk en omliggende wijken zelf besloten een enquête uit te zetten. De resultaten zijn nu bekend.

De enquête is door 376 respondenten ingevuld. Hiervan zijn 28 personen geïnteresseerd in een woning binnen dit project. Een ruime meerderheid van de respondenten, 66,1%, is tegen de bouw van LEAD in de huidige voorgenomen vorm. De mensen die in een woning geïnteresseerd zijn, zijn, logischerwijs, positief over de plannen. De 348 andere respondenten zijn een stuk minder positief.

De belangrijkste bezwaren zijn:

 • De woontorens zijn te hoog en bevatten teveel woningen.
 • Het project past niet bij de kleinschalige laagbouw woonwijk Nieuw Leyden en ook niet bij de historische stad Leiden.
 • Er ontstaat veel extra autoverkeer en parkeerdruk in een wijk die stedenbouwkundig autoluw is ontworpen en zo verkocht/verhuurd is aan de bewoners Daarnaast zijn er serieuze zorgen over onveilige fietsverkeerstromen en verstoring van het straatbeeld door rondslingerende fietsen en fietswrakken.
 • Er zijn nu al meerdere onveilige kruispunten, met 1.700 extra fietsen van LEAD zal dit alleen maar nog slechter worden.

De respondenten zijn niet tegen woningbouw op het KPN/Monuta terrein. Integendeel, een ruime meerderheid vindt het belangrijk dat er woningen worden toegevoegd aan dit terrein. Maar de woningbouw dient aan te sluiten op de bestaande laagbouw van de wijk Nieuw Leyden en de historische binnenstad. Midden hoogbouw (20 – 30 meter) heeft de voorkeur. De bewoners zouden graag zien dat de gemeente zich houdt aan haar eigen hoogbouwvisie. Ook geven ze aan, dat er behoefte is aan veel groen met behoud van volgroeide bomen en ook aan buurtwinkels. Het participatietraject opgezet door de projectontwikkelaar in samenwerking met de gemeente krijgt een ruime onvoldoende van de respondenten. Het plan lijkt reeds definitief en er is slechts overenkele kleine wijzigingen gesproken. Over het belangrijkste punt, de grote hoeveelheid woningen mocht niet gesproken worden. Alle problemen, zoals de hoogte, leefbaarheid, parkeerproblematiek en verkeersproblematiek zijn op te lossen indien het aantal woningen in de plannen wordt terug gebracht. Daarnaast is het traject begeleid en nauwgezet geregisseerd door de projectontwikkelaar waardoor het participatieproces niet onafhankelijk was.

De opstellers van de enquête vragen de gemeente Leiden namens de respondenten uit Leiden Noord de Nota van Uitgangspunten niet goed te keuren, de ontwikkeling van LEAD in de huidige vorm te stoppen en met de omwonenden verder in gesprek te gaan over wat er wel gewenst is op deze locatie (wel woningbouw maar met behoud van de leefbaarheid en veiligheid van de omliggende wijken).

Naar verwachting zal de nota op 7 februari 2019 in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling behandeld worden, waarna op 14 februari 2019 de gemeenteraad zich erover zal buigen. De resultaten van de enquête zijn op 18 januari aan de leden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling aangeboden. De raadsleden zijn uitgenodigd op 2 februari om 13:00 uur op locatie van het bouwplan om met de bewoners in overleg te gaan.

De volledige enquetteresultaten vind je hier

Zaterdagavond rond 23:05 uur is de avondwinkel in de Flemingstraat overvallen. Een lichtgetinte man van ongeveer 170 cm lang man dreigde met een steekwapen en ging er met buit vandoor.Hij had een stoppelbaardje en droeg donkere kleding. Agenten stelden direct een onderzoek in, maar vonden de verdachte niet meer terug.

bron: Sleutelstad.nl.