Wat hebben we allemaal weer zin in cultuur en in elkaar ontmoeten. Dat komt goed uit. Eindelijk kunnen de bloemetjes weer buiten worden gezet! Op zondagmiddag 5 september 2021 zullen Gluren bij de Buren en Struinen in de Tuinen eenmalig hun krachten bundelen in een tuineditie; veilig in de buitenlucht.

Dit evenement zal in meer dan 30 deelnemende gemeenten tegelijkertijd plaatsvinden. Bewoners kunnen in hun straat, wijk en stad genieten van theater, circus, dans, performance en muziek; van opera tot volkszanger. Cultuurmakers kunnen op hun beurt eindelijk weer hun kunsten naar hartelust tonen voor het lokale publiek.

Gezocht: artiesten en hotspots. Wie stelt zijn tuin beschikbaar? Wie treedt graag op? Aanmelden als act of als gastlocatie is vanaf nu mogelijk.

Algemene informatie

Datum: zondag 5 september 2021
Tijden: 12:00 – 17:00 uur
Entree: gratis / pay what you can
Site: www.glurenbijdeburen.nl of www.struinenindetuinen.nl

Volg het Facebookevent: www.facebook.com/events/600197414288387

In de buitententoonstelling “Ons Leiden” kijk je door de ogen van diverse bewoners naar Leiden-Noord. Ze delen persoonlijke verhalen en foto’s die zij zelf hebben gemaakt. De tentoonstelling is tot en met woensdag 23 juni 2021 gratis te bezichtigen op het Kooiplein, naast de moskee.

We Are Leiden is de initiatiefnemer van de expositie. De organisatie ontwikkelt projecten waarbij de ontmoeting tussen stadsbewoners centraal staat en biedt een podium voor verhalen uit de stad. We Are Leiden is hiermee ook een storytelling-platform. Verbinden en samenkomen was de afgelopen maanden, vanwege de uitbraak van het coronavirus, niet zo makkelijk. Daarom verzamelde We Are Leiden de verhalen van deelnemende bewoners door ze te interviewen voor hun voordeur. Diverse foto’s van straten en buurten werden door de bewoners gemaakt tijdens een stadswandeling door Leiden-Noord, die ook door bezoekers te downloaden en dus te wandelen is.

Ook jongeren uit Leiden-Noord sloten zich aan bij het project. Tijdens vier workshops gingen ze aan de slag met straatfotografie en bedachten ze bijbehorende teksten.

Voor meer informatie surf je naar de website van We are Leiden. Heb je vragen of wil je laten weten wat je van de tentoonstelling vond, dan kun een e-mailtje sturen: info@weareleiden.com.

Zorgen om Lead en StopLead hebben hun mening duidelijk gemaakt: WEL bouwen op de KPN-Monutalocatie, maar NIET zó hoog, breed en massaal als het torenflatproject LEAD. Zij roepen nu eenieder die de komst van deze woontorens in wijk/stad ook niet wenselijk vindt op om een zienswijze naar de gemeente te sturen. Hoe pakt u dat aan? Volg het stappenplan:

HOE SCHRIJF IK MIJN ZIENSWIJZE?

Stap 1. Bekijk op www.leiden.nl/lead de documenten die tot uiterlijk 28 januari 2021 ter inzage liggen (of maak een afspraak op het Stadskantoor aan de Bargelaan via tel. 14 071).

Stap 2. Denk na over 1) de punten waarmee u het niet eens bent, 2) uw motivering en 3) het eventuele alternatief. Meer informatie over de standpunten van StopLead en Zorgen om Lead vindt u op: leiden-noord.nl/tag/lead, www.nieuwleyden.net en op twitter.com/stop_lead. Voorbeelden zijn:

o hoogte
o omvang/volume
o ontsluiting door de wijk
o parkeernorm
o verkeersproblematiek
o te verwachten problemen bij fiets- en wandelpaden
o schaduw-, geluid- of windhinder
o verlies van privacy en/of uitzicht
o bouwlocatie
o zichtlijnen vanuit de stad
o stadsaanzicht
o verlies van strook groene gemeentegrond
o aantasting van de Drakentuin
o verlies van oude, waardevolle bomen en van bomen aan de zijde van Nieuw Leyden
o milieu- en ecologische gevolgen
o duurzaamheid
o stikstof
o fijnstof
o afwijking van het Wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord
o afwijking van de Hoogbouwvisie (en onvoldoende motivatie daarvoor)
o afwijking van het bestemmingsplan
o tegenstrijdigheden met ander vigerend beleid
o impact/overlast/belasting/leefbaarheid (onaanvaardbare negatieve invloed)
o (on-)veiligheid
o brandveiligheid
o ontbreken van alternatieven
o verloop van de participatie
o (on-)behoorlijk bestuur
o bouw niet passend bij de wijk/buurt/omgeving/Leiden
o stedelijke wand
o hoeveelheid woningen
o verhouding sociale woningbouw/starterswoningen
o type woningen
o welstand
o fouten in de documenten die ter inzage liggen
o ontbrekend, onvoldoende of onjuist uitgevoerd (voor-)onderzoek, procedurefouten
o waardevermindering van uw woning o enzovoort.

Stap 3. Schrijf en stuur binnen de aangegeven termijn (in dit geval vóór 28 januari 2021) een brief waarin u (ongelimiteerd) de punten naar voren brengt die voor u belangrijk zijn. U kunt hiervoor desgewenst de argumenten van hierboven en de opzet voor een zienswijze hieronder gebruiken.

De zienswijze is persoonlijk, dus schrijf uw eigen tekst. In de zienswijze maakt u duidelijk wie u bent en wat uw belang is (bijvoorbeeld: u woont ernaast, bent wijkbewoner, een inwoner van Leiden, ondernemer enz.). Een zienswijze is verder vormvrij. U kunt het dus aanpakken zoals u wilt.

Stap 4. Belangrijk: Vermeld in uw brief het juiste zaaknummer.

Door Red Company Rotterdam, de initiatiefnemer van het bouwplan, is het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan ingediend, samen met de aanvraag van het bijbehorende ontwerp omgevingsvergunningen, het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder en het Ontwerp omgevingsvergunning nieuwbouw KPN-schakelstation. Het is vrij uitzonderlijk dat dit allemaal tegelijk opgaat, maar via de zogeheten coördinatieregeling is dit mogelijk. U reageert op alle ontwerpbesluiten tegelijk onder vermelding van: zaaknummer Z/20/1557527 en ‘zienswijze ontwerpbesluiten LEAD’.

Stap 4. Dien uw zienswijze in. Dat kan mondeling op afspraak, schriftelijk (richt uw post dan aan de Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden) of digitaal via:

 1. https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_zienswijze_bestemmingsplan_inwoners/new
 2. https:// gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/lead/
 3. www.leiden.nl/lead

Er zit een limiet aan het aantal MB dat u kunt opladen (20 MB). Grotere bestanden en/of andere documenten die van toepassing zijn en die uw zienswijze onderbouwen kunt u toevoegen als bijlage.

Onderaan deze pagina treft u een lege voorbeeldbrief voor een zienswijze. De rode onderdelen van dit “sjabloon” kunt u desgewenst aanvullen en aanpassen.

Wijkvereniging Groenoord-Noord is met een standaardzienswijze gekomen, die u kunt overnemen of ter inspiratie kunt gebruiken (aanpassen door te schrappen, aan te vullen of wat anders te verwoorden).

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Schakel hem in. Uw verzekeraar kan u adviseren en helpen bij het schrijven of die taak zelfs geheel/gedeeltelijk overnemen. De inhoud van uw zienswijze vormt de basis voor latere juridische procedures (als u dat mocht overwegen). Een zienswijze kan ook ingediend worden zonder dat u hierna verdere stappen overweegt!

Stoplead en Zorgen om Lead hopen dat er veel verschillende zienswijzen met veel verschillende argumenten erin worden ingeleverd. Het kost misschien wat moeite, maar het is in deze fase nog steeds heel belangrijk om het stadsbestuur te laten weten hoe kritisch er over dit project gedacht wordt.

Voor vragen mailt u naar: stopleadleiden@gmail.com

VOORBEELDBRIEF ZIENSWIJZE

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Aan:

College van Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Leiden

o.v.v. Inspraak

Postbus 9100

2300 PC Leiden

Betreft: Zienswijze op planinitiatief LEAD, met zaaknummer Z/20/1557527, te weten:

-Ontwerpbestemmingsplan LEAD (NL.IMRO.0546.BP00165-0201);
-Ontwerpomgevingsvergunning planinitiatief LEAD + bijlagen Z/20/1603194/5102509 OLO;
-Ontwerpomgevingsvergunning nieuwbouw KPN-schakelstation + bijlagen Z/20/1603191/5102595 OLO;
-Ontwerpbesluit hogere waarden D2020-071358

Leiden, [datum]

Geacht Dagelijks Bestuur,

Hierbij dient ondergetekende [zijn/haar] zienswijze in naar aanleiding van Project Lead – nieuwbouw 580 appartementen/640 m2 bedrijfsruimte, het kappen van 33 bomen en aanleggen van een inrit, vastgesteld op 15-12-2020 en ter inzage gelegd van 18-12-2020 tot en met 28-01-2021. Deze zienswijze heeft betrekking op de locatie Willem de Zwijgerlaan – Naast sectie K5009 gaat het om sectie K7219, K7218 en een deel van K7247.

Ik ben [naam] en mijn belang is: [belang: direct omwonende/wijkbewoner, inwoner van Leiden enz.]

Mijn [bezwaar/bezwaren] en bijbehorende motivatie hiervoor [luidt/luiden] als volgt:

Ten eerste …

Ten tweede…

Ten derde… enz. [al uw persoonlijke gronden van bezwaar + motivering + eventueel een alternatief]

Ik verzoek u om met mijn zienswijze rekening te houden bij de definitieve vaststelling van bouwproject Lead.

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

[Handtekening]

[Naam]

Het voortraject van het uiterst controversiële Leidse Lead-project nadert de eindfase. Bouwwethouder Fleur Spijker (D66) heeft een nieuwe inspraakperiode aangekondigd voor de beoogde torenflats langs de Willem de Zwijgerlaan (Leidsch Dagblad 16-12-2020). Het college van B&W Leiden legt nu de documenten met betrekking tot het torenproject Lead ter inzage. De komende zes weken, van 18 december 2020 tot en met 28 januari 2021, kan men ze bestuderen en een officiële reactie (zienswijze) op het plan geven. Zienswijzen geven een belangrijk signaal af aan het gemeentebestuur. Op basis daarvan kan het plan nog worden bijgesteld.

Buurtbewoners kondigden aan opnieuw stappen te ondernemen en hopen op bijval van wijkverenigingen en Leidenaren die het torenflatplan ook te gortig vinden. Hoewel iedereen ervan doordrongen is dat er in Leiden gebouwd moet en zal worden en niemand daartegen is, zijn met name de extremen van dit bouwplan reden voor fel protest. Omwonenden roepen in hun laatste nieuwsbrief dan ook op om een zienswijze in te dienen en zo de schaar in het ontwerp Lead te zetten.

De drie flatgebouwen van de Rotterdamse firma Red Company die aan de rand van Nieuw Leyden moeten gaan verrijzen, lopen in hoogte op van 65, via 85, naar 115 meter. Dat is ongekend hoog voor de stad Leiden en ongewenst in de wijk, mede omdat de ontsluiting niet ideaal is en door autoluwe straten loopt. Het aantal verkeersbewegingen gaat enorm omhoog door de komst van 580 appartementen en 600 m2 bedrijfsruimte.

De coalitiepartijen zijn onverminderd enthousiast en hebben ook haast; het plan lijkt een snelle oplossing voor de woningnood. Er klinken echter meerdere geluiden tegen het prestigieuze en omvangrijke bouwplan. Begrijpelijk: de leefbaarheid in de omliggende wijk gaat door de komst van Lead aantoonbaar omlaag naar matig; de omgeving wordt onevenredig belast als er op zo’n relatief klein oppervlak zoveel woningen bijkomen.

Een verdere opsomming van gehoorde argumenten:

De hoogte van de torens wordt beschouwd als niet passend bij het stadsbeeld van de historische stad Leiden en de directe omgeving in Leiden-Noord, waar nu vooral een combinatie van gematigde hoogbouw en laagbouw te vinden is. Hoogte en volume van het complex druisen in tegen bekende kaders en regelingen, eerder gemaakte afspraken en gedane toezeggingen. Tijdens het geflopte participatietraject kon daar niet over gediscussieerd worden.

Beton en hoogbouw zijn per definitie niet duurzaam. Volgens het advies van de Milieuraad Leiden moet de gemeente terughoudend zijn met bouwen boven de 70 meter. Voorts verdwijnt een flinke strook groene gemeentegrond en worden oude, waardevolle bomen gekapt. De Drakentuin, een geliefde ontmoetingsplek in de wijk, sneeuwt onder.

De betaalbaarheid van de meeste woningen zal hoogstwaarschijnlijk te wensen over laten; Leiden zit niet te wachten op appartementen met privé-zwembaden. De sociale component (slechts 25%) is te laag en te kort gegarandeerd (slechts 20 jaar). Voor de SP is het onbegrijpelijk hoe de belangen van de projectontwikkelaar boven die van de Leidse burgers worden gesteld.

De ligging van een hoogbouwproject dient gerelateerd te zijn aan een OV-knooppunt, maar dát is het KPN-Monuta-gebied nou niet echt te noemen. De woonfunctie langs de steeds drukkere Willem de Zwijgerlaan (Ring Noord) is volgens Milieudefensie Leiden überhaupt bedenkelijk, vanwege uitlaatgassen en fijnstof. Het terugdringen van autogebruik is een trend, maar bij Lead worden wel heel weinig parkeerplaatsen (namelijk slechts 347) gerealiseerd voor het grote aantal huishoudens dat er komt. Het niet afgeven van een parkeervergunning gaat vermoedelijk in de praktijk niet genoeg helpen om parkeeroverlast (door bewoners, bezoek en bezorgers) te voorkomen.

Kortom, er is voor velen aanleiding genoeg om een kritische blik te werpen op dit woontorenplan, al dan niet met behulp van advies van hun rechtsbijstandsverzekering. Ook StopLead en Zorgen om Lead beloven met tips en een voorbeeldbrief te komen.

Via de toegepaste ‘coördinatieregeling’ worden het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunningen en het zogeheten ontwerpbesluit hogere waarden tegelijkertijd behandeld. De zienswijze kan schriftelijk, online en mondeling worden ingediend. Online zijn de stukken te bekijken en kan een zienswijze worden ingediend via de website van de gemeente:

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/lead/

Op afspraak kan de informatie ook worden ingezien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden. U kunt voor een afspraak bellen naar 14 071.

Projectontwikkelaar Red Company wil in Leiden-Noord, op de plek waar nu de KPN & Monuta-gebouwen staan (én op het grote grasveld ertegenover), drie woontorens gaan bouwen (met ca. 580 huishoudens in drie kolommen van resp. 65, 85 en 115 meter hoog). In een lange tijd van ogenschijnlijke stilte is door de projectontwikkelaar en de gemeente gewerkt aan de benodigde bestemmingsplanwijzing en de omgevingsvergunning.

De wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning staan nu echt voor de deur! Dat betekent tijd voor actie voor de tegenstanders!

Het College van burgemeester en wethouders van Leiden zal op 15 december aanstaande waarschijnlijk positief besluiten over de bestemmingsplanwijziging en de door de projectontwikkelaar aangevraagde omgevingsvergunning.

Het is dus tijd voor actie mocht u het niet eens zijn met bijvoorbeeld:

 • Het grote volume van de geplande woontorens en/of de enorme hoogte
 • De effecten op toename in verkeer in de woonwijk en op de Willem de Zwijgerlaan
 • De leefbaarheid van Leiden Noord (bv zorgen rondom extra overlast en veiligheid voor spelende kinderen)
 • Parkeerproblematiek door het beperkte aantal parkeerplaatsen in de woontorens
 • Problemen voor het fietsverkeer langs de torens als gevolg van effecten op wind
 • Minder zonuren in uw woning, op uw dakterras of uw zonnepanelen
 • Waardevermindering van uw woning
 • Onvoldoende of onjuist uitgevoerd vooronderzoek (bv op het gebied van verkeer en parkeren)
 • Onaanvaardbare milieu- en ecologische gevolgen (bv het kappen volwassen bomen, effecten op beschermde diersoorten, de nu nog groene gemeentegrond die gebruikt gaat worden en verloren gaat)
 • etc.

Geef uw mening door aan de gemeente via een brief (= zienswijze)

U kunt uw mening over het project doorgeven aan de gemeente door uw bezwaren op te schrijven in een brief. Dit heet een zienswijze. Op basis van uw zienswijze kan de gemeente het besluit nog aanpassen. Het is dus belangrijk om uw bezwaar te laten horen.

Hoewel een (gewoon) bouwplan van harte welkom is op deze locatie, klonken in de wijk klonken eerder begrijpelijke en behoorlijke protesten tegen de extreme vorm van de geplande hoogbouw.

Als u uw mening nu niet (weer) kenbaar maakt dan zal de wijziging van het bestemmingsplan snel worden doorgevoerd en de omgevingsvergunning worden vastgesteld waarna de bouw van LEAD zoals beoogd door de projectontwikkelaar zal starten.

U kunt uw zienswijze pas indienen als het ontwerpbesluit is vastgesteld en gepubliceerd (naar verwachting vanaf 18 december 2020). Uiterlijk 6 weken na de publicatiedatum moet uw zienswijze zijn ontvangen door de gemeente. Op de website leiden-noord leest u meer informatie en kunt u ervan op de hoogte gehouden worden hoe u uw zienswijze kunt indienen.

Uw zienswijze is van groot belang!

Uw zienswijze is niet alleen van groot belang omdat 1) op basis van uw zienswijze aanpassingen aan het plan kunnen worden gedaan, maar ook omdat 2) anders uw recht vervalt om later nog in beroep te kunnen gaan tegen het besluit van de gemeente.

Rechtsbijstandverzekering

Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben, dan kunt u uw verzekering om hulp vragen bij het opstellen van uw zienswijze en daarna bij eventuele verdere stappen. Vraag daarom NU al om advies.

Klim in de pen als u wilt voorkomen dat het bouwplan in de huidige vorm doorgaat!

ONS LEIDEN zoekt bewoners uit Leiden-Noord (en dus ook Nieuw Leyden!) om verhalen van hun wijk te delen met elkaar en anderen.

Projecten van We are Leiden starten met de zoektocht naar actuele thema’s in de stad en wijken. Een stad bestaat uit gebouwen, straten en stegen. Toch zijn het de mensen die in een stad wonen, die de plek bijzonder en authentiek maken. De Leienaar, de student, de dokter, de stratenmaker, de expat, ondernemer of de statushouder. Mensen die je om je heen ziet, maar vaak niet (goed) kent. En soms zie je ze ook niet, maar ze zijn er wel…

In dit nieuwe project wordt in duo’s gewerkt aan beelden en teksten waarin persoonlijke verhalen verwerkt worden. Er wordt een tentoonstelling en een magazine over de mensen en verhalen van Leiden-Noord van gemaakt.

Woon jij in Noord? Heb je iets te delen of te melden en ben je nieuwsgierig naar anderen in jouw wijk? Meld je dan snel aan, want vol is vol! Deelnemen is gratis. Er is plek voor 14 deelnemers.

Programma
Zaterdag 24 oktober – Verhalen delen in beelden
Zaterdag 31 oktober – Verhalen delen in woorden
Zaterdag 21 november – Opening tentoonstelling ONS LEIDEN-NOORD

Locatie: Het Gebouw.

NB Tijdens alle bijeenkomsten worden coronamaatregelen en 1.5 meter afstand gehandhaafd.

Aanmelden via:  www.weareleiden.com

Heb je nog vragen? Mail naar info@weareleiden.com 

Ben je niet beschikbaar, maar wil je wel de nieuwsbrief van We Are Leiden ontvangen? Meld het op het inschrijfformulier.

In Leiden Noord lopen op dit moment veel projecten. In de toekomst zijn nog meer ontwikkelingen te verwachten. De gemeente brengt dit in kaart.

Leiden Noord krijgt een ontwikkelperspectief (toekomstplan) over bouwplannen, energie en andere projecten. Op woensdag 23 september en zaterdag 26 september trekken de plannenmakers van de gemeente Leiden daarom de wijk in om te horen hoe inwoners van Noord de toekomst van hun wijk zien. Op die twee dagen worden op verschillende plekken in de wijk aan inwoners vragen gesteld. De verkregen informatie maakt deel uit van de wijkanalyse. Nieuw Leyden maakt ook deel uit van Leiden Noord.

In het ontwikkelperspectief staat in grote lijnen hoe Leiden Noord er in 2040 uit zou moeten zien. De gemeente wil volgens zeggen bewoners, ondernemers en organisaties bij hun plannen betrekken.

Locaties nu bekend

Het idee om wijkgesprekken te voeren is natuurlijk erg leuk, maar helaas was het lang op onduidelijk waar de vragenstellers dan precies zouden staan. Op social media werden daar al kritische opmerkingen over gemaakt: “Op veel plekken willen bewoners al niet meer meedenken, maar het wordt degenen die toch graag hun input blijven geven ook niet heel makkelijk gemaakt…” Juist omdat er in de stad zoveel te doen is om slechte vormen van participatie, zou het inderdaad prettig zijn als hier duidelijkheid over kwam.

Update: Inmiddels heeft de gemeente die informatie doorgegeven: woensdagmiddag van 12 tot 14 uur op het Kooiplein/speelplek Surinamestraat, van 14 tot 16 uur hoek Sumatrastraat- Surinamestraat/grasveld voor de Turkse bakker, van 16 tot 18 uur bij de speelplek Waldeck Pyrmontstraat en speelplek Schimmelpenninckstraat. Op zaterdag 26-9: van 10 tot 12 uur bij de moskee naast Groenoord, van 12 tot 14 uur grasveld Riebeeckhof, van 14 tot 16 uur speelpark Floris Vesterlaan (kopse kant), van 16 tot 18 uur speeltuin Noorderkwartier. N.B. de tijden en locaties zijn onder voorbehoud. Wat opvalt is dat Nieuw Leyden, Groenoord-Zuid en Groenoord-Noord wel ondervertegenwoordigd zijn in deze zogeheten “Bakfietstour”. Hopelijk stappen bewoners even op hun eigen fiets…

Mocht u toevallig iemand treffen, dan kunt u vragen verwachten als: Op welke plekken komt u graag? Wat wilt u in uw wijk veranderen? Hoeveel woningen staan er in de wijk, wat voor soort woningen? Hoe kunnen mensen op een prettige en veilige manier door de wijk wandelen, fietsen of rijden? Hoe kunnen mensen op een fijne manier samenleven? Hoe zit het met de ondernemers?

Planning

De planning die de gemeente voor ogen heeft:

Gesprekken in de wijk: september 2020.

Wijkanalyse (hoe is het momenteel in Leiden Noord?) klaar: oktober 2020.

Gesprekken met wijkbewoners bij het maken van het ontwikkelperspectief:
laatste kwartaal 2020.

Ontwerp ontwikkelperspectief ter inzage: 1e kwartaal 2021.

Besluit college en gemeenteraad: 3e kwartaal 2021.

Opvolger WOP

Het ontwikkelperspectief volgt het Wijk Ontwikkelplan (WOP) Noord op. Afgelopen jaren is dat wijkontwikkelplan uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld bij de bouw van de wijken Groenoord en Nieuw Leyden, het herinrichten van straten, de aanleg van de Tuin van Noord en het opknappen van het Kooiplein. Het nieuwe ontwikkelperspectief gaat aangeven wat de hoofdlijnen, randvoorwaarden, grenzen en vastgelegde doelen zijn. Het geeft richting aan de nieuwe plannen, maar is geen plan op zich en er is ook geen budget (meer) aan gekoppeld.

In Leiden Noord vindt (woning-)bouw plaats, vanwege de Leidse Ring Noord wordt De Willem de Zwijgerlaan aangepakt, in delen van de wijk wordt het riool vervangen, er wordt gewerkt aan een aardgasvrije wijk, de openbare ruimte wordt heringericht enz. Dit vraagt om een visie op hoe de wijk zich de komende 20 jaar kan ontwikkelen. In deze visie worden keuzes die gemaakt zijn over de fysieke leefomgeving in samenhang bekeken met de ontwikkelingen die in de wijk (gaan) spelen, zoals (bouw-)projecten en vraagstukken voor de toekomst.

”Incluzio” is de naam van de nieuwe welzijnsorganisatie van Leiden. Vanuit zeven wijknetwerken waarbinnen professionals werkzaam zijn, wil de organisatie zich inzetten voor een sterke sociale basis in de stad. De wijk ”Noord en Boerhaave” beschikt o.a. over een buurtcoach, een vrijwilligerscoach, een sportcoach en een mantelzorgcoach.

Het doel van Incluzio is voornamelijk het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen om zelfredzaamheid te bereiken. Wat de organisatie voor ogen staat, is een samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. In de visie staan zelfregie en minder afhankelijkheid van professionals, meer steun uit de gemeenschap en netwerken centraal.

U kunt daaraan actief bijdragen, want door een grotere rol voor en door inwoners neemt volgens Incluzio de kracht en vitaliteit van straten, buurten en wijken toe.

Waar zou uw buurt beter en mooier van worden?

Heeft u iets leuks bedacht waar uw buurt beter en mooier van wordt? Incluzio stelt dan te kunnen helpen om uw idee handen en voeten te geven. Het idee kan te maken hebben met vitaliteit & gezondheid van de buurtbewoners, het verbinden van jong & oud of het tegengaan van eenzaamheid van inwoners. Heeft u zo’n idee, dan kunt u dat (eventueel samen met andere bewoners) voorleggen aan de buurtcoach. Die heeft vervolgens tips om het idee op papier te krijgen, weet hoe e.e.a. verder te organiseren is en kan de weg naar geld helpen vinden om het plan uit te kunnen voeren.

Meer kunst, meer groen, meer activiteiten in de wijk? Zeg het maar… en help mee.

Word vrijwilliger

Om allerlei initiatieven uit te kunnen voeren, heeft Incluzio natuurlijk ook vrijwilligers in alle wijken van de stad nodig. Interesse? Ze komen heel graag met u in contact: i.v.m. coronamaatregelen bij voorkeur telefonisch of per mail.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de nieuwe organisatie op: www.incluzio.nl of www.incluzioleiden.nl.
Voor nadere vragen over Incluzio, de werkwijze of een kennismaking, kun je contact opnemen met:
Jolanda Wolfs (Programmamanager Incluzio Leiden):
JWolfs@incluzio.nl of 06-22740791. J